1968 White on Black 4 speed 327 Coupe


< previous next >